§ 1 Warunki ogólne

 1. Usługodawcą jest EduSquare.pl Łukasz Miedziński mieszcząca się w 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Popiełuszki 16/27, zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, REGON: 260248490, NIP :663 663 178 70 99 – zwana w dalszej części Regulaminu „EduSquare.pl” lub "wykonawca".
 2. Przedmiotem umowy jest usługa dzierżawy strony internetowej ( dalej „strony www”)  w ramach  panelu administracyjnego  CMS ( dalej „CMS” ) do zarządzania jej treścią w ramach której:
  1. Zostanie uruchomiony serwis www wg pakietu i ustawień dokonanych przez Zamawiającego w serwisie Tania-Strona.pl
  2. Funkcje i możliwości edycji strony www  będą zdeterminowane przez pakiet który zamówił nabywca. Szczegółową funkcjonalność dostępna jest na stronie www.tania.strona.pl/?index=cennik
  3. Konfigurację zakupionych usług w ramach systemu Tania-Strona.pl
  4. Podpięcie domeny zamawiającego jeśli ten wybrał pakiet inny niż free
 3. Zakup domeny w ramach usługi odbywa się tylko i wyłącznie dla domen dostępnych na pierwotnym rynku domen oraz tylko dla domen z końcówką .pl, com.pl, .eu , .net, .info
  Dla innych domen warunki ustalane są indywidualnie

 4. W ramach uruchomienia usługi Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy okres próbny w czasie którego może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.
 5. Klient, zakładając darmową wersję demo strony www na stronie tania-strona .pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o EduSquare.pl oraz jego ofercie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba że zgłosił przeciwne zastrzeżenie. W przypadku osób prawnych, zakładając konto w Panelu Klienta, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez EduSquare.pl jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku.

§ 2 Warunki dzierżawy

 1. W ramach jednorazowej opłaty za zakup usługi wykonawca udostępnia przestrzeń dyskową na własnych serwerach przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego okresu w celu przedłużenia usługi zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usług. Opłata za utrzymanie jest zależna od pakietu wybranego przez zamawiającego tj:

- wersja free - opłata 0 zł
- wersja abonamentowa – opłata 0 zł
- wersja opłaty jednorazowej – opłata 50 zł netto/rok

 1. W celu przedłużenia działania strony www w ramach dzierżawy systemu Tania-Strona.pl po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zamawiający powinien spełnić warunki o których mowa w § 2 pkt 1 oraz 2. W przypadku niespełnienia tych warunków Wykonawca zastrzega zablokowanie strony www oraz odblokowanie na warunkach określonych w regulaminie.
 2. Wykonawca zapewnia dostęp do usługi na poziomie 96% czasu działania. Tzn. usługa może  być niedostępna przez 4% czasu w ciągu roku z przyczyn technicznych związanych ze zdarzeniami losowymi oraz z powodu aktualizacji i konserwacji systemów.
 3. Uzupełnienie zawartości strony WWW odbywa się poprzez udostępniony przez wykonawcę panel administracyjny CMS i spoczywa wyłącznie na nabywcy usługi. Wykonawca dostarcza jedynie narzędzie do zrealizowania niniejszego celu.
 4. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność działania domeny. Jedynym odpowiedzialnym podmiotem pozostaje rejestrator domeny.

§ 3 Ceny i płatności

 1. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktuy drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 2. W przypadku usługi abonamentowej jej cena określona jest w cenniku. O wszelkich zmianach tej kwoty abonenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji e-mail.
 3. W przypadku usługi abonamentowej wykonawca wystawia fakturę z terminem płatności 7 dni.
 4. Nie opłacenie faktury w terminie 21 dni od daty jej wystawienia wiąże się z blokadą administracyjną strony internetowej zamawiającego.
 5. Zdjęcie blokady jest możliwe po uregulowaniu zadłużenia oraz wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.
 6. W przypadku usługi abonamentowej, gdy zamawiający nie opłaci faktury w ciągu 3 miesięcy od daty jej wystawienia, wykonawca zastrzega sobie prawo usunięcia strony internetowej zamawiającego.

§ 4 Szablony strony WWW

 1. W ramach wykupionej usługi , zamawiający otrzymuje standardowy szablon graficzny z którego może korzystać natychmiast po zarejestrowaniu się w systemie.
 2. Dodatkowe szablony graficzne lub indywidualne szablony graficzne są dostępne za dodatkową opłatą, których ceny ustalane są przez wykonawcę usługi.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Wykonawca oświadcza że prawa autorskie do systemu Tania-Strona.pl nie są ograniczone prawami osób trzecich.
 2. Autorskie prawa majątkowe do systemu Tania-Strona.pl oraz jego elementów w tym dostępnych  szablonów graficznych oraz ich modyfikacji  należą do EduSquare.pl
 3. Nabywca usługi nie jest uprawniony do:
  - utrwalania i zwielokrotniania systemu Tania-Strona.pl oraz jego elementów w tym dostępnych szablonów graficznych techniką cyfrową, drukarską oraz reprograficzną,
  - odpłatnej sprzedaży systemu Tania-Strona.pl oraz jego elementów 
  - wykorzystywania wizerunku Tania-Strona.pl ani żadnego z ich elementów
  - przekazania praw autorskich do stworzonej strony  oraz  jego elementów osobom trzecim.
  - wykorzystania grafiki z szablonu strony WWW, chyba, że jest to szablon stworzony na indywidualne zamówienie nabywcy


 1. Wszelkie treści umieszczone w systemie Tania-Strona.pl (w tym tekst, zdjęcia oraz zawartość multimedialna) pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zmiany tych treści oraz ich usunięcia w dowolnym czasie.
 2. W przypadku wygaśnięcia usługi dzierżawy systemu Tania-Strona.pl  lub blokady wynikającej z naruszenia regulaminu. Zamawiający może wystąpić o dostęp do jego autorskich treści umieszczonych w systemie Tania-Strona.pl w czasie nie przekraczającym 30 dni od dnia wygaśnięcia usługi. Po tym czasie wszelkie dane wprowadzone do systemu przez Zamawiającego zostają usunięte z serwerów firmy EduSquare.pl
 3. Wykonawca usługi nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez Zamawiającego w systemie.
  Zamawiający oświadcza iż treści umieszczane w systemie Tania-Strona.pl nie będą naruszały postanowień Prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw autorskich osób trzecich.
  W razie wykrycia naruszeń prawa Wykonawca zastrzega możliwość blokady strony www oraz podania danych Zamawiającego na żądanie organów państwowych.

 4. § 6 Dane osobowe.

  1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania wersji demonstracyjnej strony www na stronie tania-strona.pl. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, EduSquare.plma prawo usunąć konto w Klienta wraz z zamówionymi za jego pośrednictwem usługami.
  2. EduSquare.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia konta w Panelu tania-strona.pl:
   1. nazwisko i imiona Klienta
   2. adres zameldowania na pobyt stały
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
   4. adres poczty elektronicznej Klienta
   5. numer telefonu
  3. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, podanie następujących danych jest obowiązkowe:
   1. nazwa (firma) Klienta
   2. numer NIP
   3. nazwa rejestru w którym podmiot jest zarejestrowany i numer w rejestrze
   4. REGON a jeśli nie istnieje - inny numer ewidencyjny
   5. siedziba (dokładny adres)
   6. adres poczty elektronicznej
   7. numer telefonu
  4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez SquareTech Romulad Ranecki, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zamówienia usługi opartej o szablony graficzne dostępne w katalogu wykonawcy, uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Wykonawcy. 
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu uruchomienia usługi z przyczyn od niego niezależnych do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. Czas uruchomienia usługi może ulec wydłużeniu jeżeli Zleceniodawca zamawia dodatkowe usługi wykraczające poza ramy zamówionej wersji produktu. Data uruchomienia usługi ustalana jest indywidualnie. Z tego tytułu Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby strony skarżącej.
 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.